Trivsel & Ordningsregler A-Ö

Akuta fel:
Kontakta jour endast vid mycket akuta problem. Utryckning för att åtgärda mindre fel eller fel av icke akut karaktär debiteras den som anmält felet. Information om jouren finns på anslagstavlan i alla trappuppgångar.

Anslagstavlor:
Anslagstavlorna i entréerna är avsedda för husets hyresgäster. Annonsering från utomstående plockas ned.

Antenner:
Antenner får inte sättas upp på våra fastigheter utan tillstånd. Detta gäller även paraboler.

Blomlådor
Blomlådor skall hängas på insidan av balkongräcket. (gäller ej altaner eller balkonger intill markplan).

Bo hos oss
Vi förväntar att den som står på kontraktet också bor i sin lägenhet. Allt annat måste avtals skriftligt.

Buller
Enligt lag är vi alltid skyldiga att visa våra grannar hänsyn och störa varandra så litet som möjligt. Inom Smalbo:s väggar ska särskild hänsyn visas mellan 22:00 – 07:00 på vardagar och 22:00 – 10:00 på lördag samt söndag. Om ni vet med er att ni kommer att vara högljudda någon gång t ex fest eller renovering sätt upp en lapp i trapphuset.

Då vissa lägenheter är lyhörda måste man acceptera normala ljud från grannlägenheterna, som t.ex. att man pratar med normal volym eller rör sig i lägenheten även på de tider då särskild hänsyn ska visas.

I övrigt se till att de som bor i omgivningen inte utsätts för störningar i boendet och att iaktta allt som fordras för att bevara sundhet, ordning och skick inom fastigheten samt att tillse att detta också följs av hushållsmedlemmar, gäster eller annan som hyresgästen inrymt i lägenheten eller som där utför arbete för hans räkning 

Cykelrum
I våra cykelrum ska endast cyklar och barnvagnar förvaras. Cyklar som låses fast i staket eller stuprännor står ofta i vägen för nyttofordon och riskerar att flyttas.

Fest
Ska du ha fest bör tänka på att fester och hög musik är de absolut vanligaste orsaken till klagomål. Sätt gärna upp en lapp eller berätta när du ska ha fest.

Om dina grannar festar och stör sent på natten - knacka på och säg till. Slutar inte festen efter det, ring Polisen.

Gemensamma utrymmen
Observera att rökning är absolut förbjuden i trapphus, källare och förråd samt övriga gemensamma utrymmen. Möbler och cyklar, pulkor, barnvagnar, skor eller stövlar samt annat brännbart material får inte förvaras i trappuppgångar eller korridorer och källare.

Detta är ett krav från Brandskyddsmyndigheterna!

Grovsoprum
Där grovsoprum finns, följ miljöinformationen som är uppsatt. Finns inget grovsoprum är det de kommunala reglerna för återvinning och sophantering.

Gården
På våra gårdar får man fika, vila och äta mm. Men se till att ta upp skräp efter er.

Inga engångsgrillar på gräsmattorna, ingen parkering utom utmarkerade platser.

Hemförsäkring
Ha alltid en korrekt hemförsäkring för er bostad, det är ni skyldiga enligt kontraktet.

Skadeanmälan
Alla skador ska anmälas till oss på info@smalbo.se gärna med bild och en utförlig beskrivning. Läs mer under felanmälan. Orsakade skador ska hyresgästen i första hand själv och för egen räkning utbättra. Kom ihåg att lägenheten ska stämmas av vid utflytt och att vi kan vidareföra eventuella kostnader för renovering eller ersättning direkt till hyresgästen.

Husdjur
Du som har husdjur eller vänner som besöker er med djur måste hålla tillsyn över hund, katt eller annat husdjur så att husdjuret inte orsakar störningar, skadar eller förorenar lekplatser och trädgårdsytor eller utrymmen i huset och att husdjuret inte springer lös inom fastigheten samt att inte inom fastigheten lägga ut mat till djur. Inga grannar ska behöva bli störda eller lida för att du har djur.

Inbrott
Om du upptäcker att det varit inbrott i gemensamma utrymmen ska du omgående informera Smalbo som gör polisanmälan. Om du har fått inbrott i egna utrymmen svarar du själv för polisanmälan och alla kontakter med försäkringsbolaget. Informera och rådgör gärna med oss på Smalbo.

Kom ihåg att aldrig ställa upp en entrédörrar, källardörrar eller grindar utan tillsyn. Släpp inte in obehöriga.

Ring felanmälan omgående om en ytterdörr inte går igen.

Klotter
Klotter, förstörelse och skräp, lek och bus i hissar och trapphus eller förstörda planteringar kan förekomma får inte förekomma, om så gör anmälan till oss på info@smalbo.se när du blir uppmärksam på tendenser till sådan skadegörelse. Det är allas vårt gemensamma ansvar att förhindra det.

Lagar
I Hyreslagen, jordabalken (1970:994) kapitel 12, kan du läsa vad som gäller för hyresgäster i allmänhet. I vårt kontrakt och i våra särskilda regler kan du läsa vad som gäller specifikt för oss.

Parkeringsplatser och garage
Parkering ska endast ske på utmarkerade parkeringsplatser. Alla som står på parkeringsplatser inom vår mark ska ha ett giltigt kontrakt. Det är inte tilltet att parkera på "lediga" parkeringsrutor, sådana överträdelser kan komma att bötfällas av extern part. Det är inte tillåtet att parkera motorcyklar eller mopeder på våra gårdar.

Renovering
Önskar du renovera eller förbättra lägenheten du hyr vill vi gärna veta det och ge vårt godkännande. Skriv ihop några rader i ett mail till oss. Vi önskar inga utsvävande tapeter eller färger och förekommer sådan måste det återställas innan utflytt. I vissa fall kan vi också vara med och köpa in material.

Rökning
Röka får du göra utomhus, kom ihåg att det inte är din lägenhet utan våran som du hyra och vi önskar inga skador på grund av rökning. Dessutom är det en stor brandrisk. Visa också alltid hänsyn till dina grannar. Rökning får aldrig ske i trapphus, tvättstugor, källare samt övriga gemensamma utrymmen på grund av brandrisk.

Städning
Städningen av våra gemensamhetsutrymmen utförs i regel av Smalbo eller någon vi utsett. Dock ansvara alla hyresgäster för att ha rent och fint utanför sin ytterdörr samt hålla det fritt från skor, soppor etc. Alla ansvarar också för att inte dra in smuts eller skräp i trapphus, tvättstuga eller de gemensamma utrymmena och skulle man till exempel dra in lera, snö eller annat måste man också se till att städa upp det efter sig för allas trevnad.

Tvättstugan
Öppettiderna är må – sö 07.00-22.00. Man får torka tvätten fram till 23.00. 

I varje tvättstuga finns det uppsatt ordningsregler samt bokningsinformation. Städning av tvättstugan är varje användares ansvar. Vi håller rent efter oss, torkar av maskiner, spolar ur tvättmedelsfack, tar bort ludd i tumlare, kastar tomma tvättmedelsförpackningar, torkar bort spillda tvättvätskor och så vidare. Är sopporna fulla får man se till att de töms.

Om man inte påbörjar sitt pass efter en halvtimme släpps passet för andra bokningar. Lediga pass går att boka fram till att en timme återstår av passet. Man kan boka max 12 pass under en månad och ha max 2 aktiva bokningar samtidigt. Det är inte tillåtet att boka två tvättpass i rad.

Underhållsansvar
Smalbo ansvarar för underhållet i din lägenhet. Vi följer hyreslagens regler som säger att vi med skäliga tidsintervaller ska tapetsera, måla om och genomföra andra sedvanliga reparationer. Din bovärd avgör om lägenheten har underhållsbehov eller inte.

Du som hyresgäst hos oss har också ett ansvar att se till så at lägenheten inte förfaller och att den är i gott skick. Det är noga att den städas och hålls ren så inte fläckar gror in eller förstör lägenhetens ytor. Kom ihåg att vitvaror, fläktfilter och fönster också alltid ska vara rena. 
Det är inte tillåtet att spola mer matfett, gips, betong eller frätande vätskor i avloppen.  

Huvudregeln är att du på egen bekostnad skall hålla lägenheten i gott skick. Begreppet ”gott skick ”specificeras inte ytterligare utan bedöms utifrån husens ålder etc. Du ansvarar vidare för att arbetet utförs på ett fackmannamässigt sätt.

Som hyresgäst är du också skyldig att släppa in hantverkare och besiktningsmän i lägenheten.

Utflyttning
Önskar du flytta ut ska lägenhetskontraktet sägas upp skriftligt via e-post (info@smalbo.se).
Var noga med att du alltid får en bekräftelse från oss att vi mottagit din uppsägning. Hela kalendermånader gäller och om inget särskilt avtalats är det 3 månaders uppsägningstid. 
Det betyder att säger du upp din lägenhet sista augusti bor du till och med sista november, och säger du upp den någon gång i perioden första till sista september är det till sista december som gäller.

Vid utflyttning ska alla nycklar återlämnas och en grundlig rengöring ska utföras. Vi har tagit fram en listan som definerar vad som ska rengöras och som vi sedan följer när vi kontrollerar lägenheten i samband med utflyttning. Till listan; Definition av rengöring vid utflytt >